GAP-analys: En nyckel till framgång i affärer

När vi som företag växer och utvecklas är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka och utvärderar var vi står i jämförelse med var vi vill vara. Det är här en GAP-analys kommer in i bilden. GAP-analys är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att identifiera de områden i verksamheten vi behöver förbättra för att nå våra mål. Genom att jämföra vad vi gör just nu med vad vi behöver göra, kan vi ringa in de områden som behöver uppmärksamhet och göra en plan för att överbrygga klyftan. Analysen kan tillämpas på olika aspekter av företaget, bl.a. drift, marknadsföring, försäljning, kundservice och mycket mer. Att ta sig tid och resurser att göra en ordentlig GAP-analys kommer att löna sig.

5 viktiga steg för framgång när ni genomför en GAP-analys:

1. Definiera omfattning och mål med GAP-analysen

Det första steget i att genomföra en GAP-analys är att definiera omfattning och mål. Detta hjälper er att avgöra vad ni vill uppnå och vilka områden ni behöver fokusera på. Era mål ska vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. Därefter bestämmer ni också vilka personer ni ska involvera. Detta inkluderar chefer, anställda och andra intressenter som har en direkt inverkan på de områden ni analyserar. Genom att involvera rätt personer kommer ni att få en bättre förståelse för nuläget och potentiella möjligheter till förbättringar.

2. Samla in data

När ni har definierat era mål samlar ni in data som hjälper er att avgöra skillnaden mellan var ni är och var ni vill vara. Detta inkluderar interna data som:
– Finansiella poster
– Kundfeedback
– Försäljningsdata
Men även extern data som branschtrender och kundundersökningar.

Datans fullständighet avgör kvaliteten på analysen. Ni bör också samla in data om konkurrenter, eftersom detta hjälper er att förstå marknaden och er position på den.

3. Analysera datan med en SWOT-analys

Efter att ha samlat in all data analyserar ni den för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (SWOT)
– Styrkor är de områden där ni utmärker er och där ni har en konkurrensfördel.
– Svagheter är de områden där ni behöver förbättras, antingen när det gäller produkter, processer eller prestanda.
– Möjligheter är externa faktorer som kan hjälpa er att växa, till exempel en växande marknad eller förändringar i kundbeteende.
– Hot är externa faktorer som kan skada ert företag, till exempel ökad konkurrens eller förändringar i regelverket.

SWOT-analysen hjälper er att förstå er nuvarande position och i GAP-analysen identifierar ni klyftorna mellan det aktuella tillståndet och det önskade tillståndet och slår fast inom vilka områden ni behöver förbättringar. Ni identifierar grundorsakerna till luckorna för att utveckla effektiva lösningar. Här kan ni läsa mer om hur ni gör en SWOT-analys.

4. Utveckla en handlingsplan för att överbrygga klyftan

När ni har identifierat luckorna utvecklar ni en handlingsplan för att åtgärda dem. Handlingsplanen innehåller specifika och mätbara mål, tidslinjer och ansvarsområden för alla de åtgärder ni måste vidta. I handlingsplanen identifierar ni också de resurser som krävs för att genomföra planen, som personal, teknik och finansiering. Genom att skapa en detaljerad plan säkerställer ni att analysen leder till verklig förändring och förbättring.

5. Genomför, bevaka framstegen och gör justeringar

Slutligen genomför ni handlingsplanen och observerar era framsteg. Det låter enkelt men det kräver både anpassningar och förändringar som ibland kan vara svåra. Följ regelbundet upp arbetet mot målen och gör ändringar om det behövs. Sedan mäter ni effekten av planen för att säkerställa att den är effektiv och för att identifiera ytterligare förbättringsområden.

GAP-analys i 5 steg

Sammanfattning GAP-analys

GAP-analys är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att identifiera förbättringsområden i er verksamhet. Definiera omfattningen och målen, samla in och analysera relevant data, utveckla en handlingsplan, genomför och bevaka planen. Genom att följa dessa fem avgörande punkter för framgång kan ni säkerställa att ni får ut det mesta av er GAP-analys. En organisation kan framgångsrikt använda GAP-analysen för att förbättra sina prestationer och nå uppsatta mål. Kom ihåg, att genomföra en GAP-analys bara är det första steget, men att hålla fast vid att överbrygga gapet mellan nuläge och önskad framtid, är det som leder till långsiktig framgång. En bra GAP-analys lönar sig.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Marknadsaktiviteter i lågkonjunktur
Relaterat inlägg:
Marknadsaktiviteter i lågkonjunktur

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.